loading

โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีเปิดสอน 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ โดยเจ้าของภาษา
ตั้งเเต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6
มีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน มีสระว่ายน้ำเเละสอนว่ายน้ำ มีรถโรงเรียนรับส่ง

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเพชรรัชต์ เดิมมีชื่อว่า "ปราสาทบัญฑิตวิทยา" ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเพชรรัชต์" ได้รับการพัฒนาทางการเรียนการสอนขึ้นเรื่อยๆ จึงได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองมากมาย
ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2534 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ได้ทรงรับโรงเรียนและค่ายเพชรรัชต์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์

โรงเรียนเพชรรัชต์ สังกัดสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช ) กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีพื้นที่ 4 ไร่เศษ จัดการเรียนการสอน 3 ระดับคือ ระดับปฐมวัย (อนุบาลศึกษา) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เป็นสถานศึกษาที่มุ่งอบรมเยาวชนของชาติให้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ปรัชญาโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
มีวินัย : การตั้งอยู่ในระเบียบ กฎเกณฑ์และอยู่ในสังคม
ใฝ่เรียนรู้ : การใฝ่รู้ ใฝ่เรียนตลอดชีวิต
เชิดชูคุณธรรม : การเป็นมนุษย์ที่ดี มีจิตใจสะอาด และเกรงกลัวต่อบาป

สีประจำโรงเรียน ฟ้า - เหลือง

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นผู้มีความพฤติที่ดี มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก มีความรู้ และทักษะในการดำรงชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้พัฒนาสู่มาตรฐานสากลของความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ
1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. การพัฒนาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นครูมืออาชีพ
3. การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. การพัฒนาสถานศึกษาและชุมชมแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมเพื่อระดับคุณภาพของสถานศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์
นายสมโรจณ์ เตียงนิล
กศ.บ. (ฟิสิกส์), กศ.ม (บริหารการศึกษา)
Certificate Of Education TEXAS UNIVERSITY America
อดีต ผอ.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

คนเป็นครูต้องเป็นด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู
" ผมจะทำงานเต็มความรู้ความสามารถและใช้ประสบการณ์การทำงานเพื่อช่วยผู้บริหารพัฒนาโรงเรียนของพวกเราให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและตามที่ผู้ปกครองคาดหวังส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ "
... เต็มที่เต็มเวลาและเต็มใจ ...

กิจกรรมควบคู่การเรียน

พัฒนาศักยภาพ 3 ด้าน
โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ มีนโยบายในการจัดการ
กลุ่มกิจกรรมเสริมต่างๆ ให้นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ สร้างพัฒนาการ 3 ด้านควบคู่กัน ได้แก่
IQ (ความฉลาดทางปัญญา), EQ (ความฉลาดทางอารมณ์), MQ (ความฉลาดทางศีลธรรมจรรยา)

การจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนใช้หลักสูตรในการจัดการศึกษา คือ หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2546 และใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักสูตรท้องถิ่น สนองความต้องการของชุมชนและผู้ปกครอง
มุ่งสู่สมรรถนะผู้เรียน 5 ประเภท และคุณลักษณ์พึงประสงค์ 8 ประการ

การพัตนาคุณภาพของสถานศึกษา
การพัฒนาของสถานศึกษาเน้นการพัฒนาคุณภาพ สอดคล้องกับด้านการพัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมเพื่อการยกระดับคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การสมัครเรียน

ข้อมูลเบื้องต้นในการสมัครเรียน

เอกสาร

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดานักเรียน พร้อมฉบับจริง

สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา

สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับจริง

รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

การเปิดภาคเรียน


ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเรียนเดือนพฤษภาคม

ภาคเรียนที่ 2 เริ่มเรียนเดือนพฤศจิกายน

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการทุกวัน

ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทร. 0-2588-2546, 0-2588-3689

ความเห็นของผู้ปกครอง

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ
10/3 ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2588-2546, 0-2588-3689 แฟกซ์ : 02954-4923
ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอบคุณที่ท่านติดต่อสอบถาม
Top